Sobha Silicon Oasis Floor Plan

Sobha Silicon Oasis Floor Plan 1365.89 Sqft. 2 BHK standard
1365.89 Sqft. 2 BHK standard
Sobha Silicon Oasis Floor Plan 1369.22 Sqft. 2 BHK Standard
1369.22 Sqft. 2 BHK Standard
Sobha Silicon Oasis Floor Plan 1417.27 Sqft. 2 BHK Standard
1417.27 Sqft. 2 BHK Standard
Sobha Silicon Oasis Floor Plan 1420.60 Sqft. 2 BHK Standard
1420.60 Sqft. 2 BHK Standard
Sobha Silicon Oasis Floor Plan 1427.57 Sqft. 2 BHK Standard
1427.57 Sqft. 2 BHK Standard
Sobha Silicon Oasis Floor Plan 1430.90 Sqft. 2 BHK standard
1430.90 Sqft. 2 BHK standard
Sobha Silicon Oasis Floor Plan 1508.44 Sqft. 3 BHK Premium
1508.44 Sqft. 3 BHK Premium
Sobha Silicon Oasis Floor Plan 1508.44 Sqft. 3 BHK Standard
1508.44 Sqft. 3 BHK Standard
Sobha Silicon Oasis Floor Plan 1529.35 Sqft. 3 BHK Premium
1529.35 Sqft. 3 BHK Premium
Sobha Silicon Oasis Floor Plan 1529.35 Sqft. 3 BHK Premium+
1529.35 Sqft. 3 BHK Premium+
Sobha Silicon Oasis Floor Plan 1529.35 Sqft. 3 BHK Standard
1529.35 Sqft. 3 BHK Standard
Sobha Silicon Oasis Floor Plan 1535.04 Sqft. 3 BHK Premium+
1535.04 Sqft. 3 BHK Premium+
Sobha Silicon Oasis Floor Plan 1581.63 Sqft. 3 BHK Premium
1581.63 Sqft. 3 BHK Premium
Sobha Silicon Oasis Floor Plan 1581.63 Sqft. 3 BHK Premium+
1581.63 Sqft. 3 BHK Premium+
Sobha Silicon Oasis Floor Plan 1587.24 Sqft. 3 BHK Premium
1587.24 Sqft. 3 BHK Premium
Sobha Silicon Oasis Floor Plan 1587.24 Sqft. 3 BHK Standard
1587.24 Sqft. 3 BHK Standard
Sobha Silicon Oasis Floor Plan 1926.29 Sqft. 2 BHK Premium+
1926.29 Sqft. 2 BHK Premium+
Sobha Silicon Oasis Floor Plan 2936 Sqft. 3 Bhk (Row House)
2936 Sqft. 3 Bhk (Row House)
Sobha Silicon Oasis Floor Plan 2945 Sqft. 3 Bhk (Row House)
2945 Sqft. 3 Bhk (Row House)

Enquire Now